Библиoтеката на Teacher.bg

Файл Дата на добавяне Изтегляния
НАРЕДБА № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите 12.02.2017 71 Изтегли
НАРЕДБА № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата 12.02.2017 65 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 1000 на МС от 18.11.2016 г. за приемане на Списък със средищните училища в Република България 26.12.2016 30 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 999 на МС от 18.11.2016 г. за приемане на Списък със защитените училища в Република България 26.12.2016 13 Изтегли
НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование 26.12.2016 90 Изтегли
НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация 26.12.2016 44 Изтегли
НАРЕДБА за приобщаващото образование 26.12.2016 34 Изтегли
ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата 26.12.2016 9 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282 на МС от 04.11.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема 26.12.2016 3 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 на МС от 27.09.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема 26.12.2016 2 Изтегли
Изменение на ЗАКОНА за професионалното образование и обучение 26.12.2016 17 Изтегли
НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти 26.12.2016 22 Изтегли
НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование 26.12.2016 44 Изтегли
НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища 24.09.2016 17 Изтегли
НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците 24.09.2016 272 Изтегли
НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование 18.09.2016 151 Изтегли
НАРЕДБА № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование 09.09.2016 52 Изтегли
НАРЕДБА № 1 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура 27.08.2016 16 Изтегли
НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата 27.08.2016 6 Изтегли
НАРЕДБА № 3 от 12.08.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на държавния план-прием за училищата по изкуствата и училищата по културата 27.08.2016 7 Изтегли
НАРЕДБА № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език 27.08.2016 51 Изтегли
НАРЕДБА № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка 27.08.2016 49 Изтегли
НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование 27.08.2016 112 Изтегли
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН (2014-2016 г.) за изпълнение на дейностите по Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020) 24.07.2016 122 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177 от 18 юли 2016 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Министерството на образованието и науката, одобрена с ПМС № 103 от 2003 г. 24.07.2016 16 Изтегли
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за развитие на педагогическите кадри 2014 – 2020 г. 12.07.2016 68 Изтегли
НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование 06.07.2016 128 Изтегли
НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование 03.07.2016 15 Изтегли
Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 19.06.2016 г. 03.07.2016 53 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 на МС от 31 март 2016 година за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г. 18.06.2016 12 Изтегли
НАРЕДБА № 1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (изм. и доп. от 27.11.2015 г.) 18.06.2016 37 Изтегли
Анекс от 09.11.2015 г. към Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 26.06.2014 г. 18.06.2016 5 Изтегли
Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 26.06.2014 г. 18.06.2016 3 Изтегли
ПРАВИЛА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващите звена за 2016 г. 29.05.2016 55 Изтегли
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати 15.05.2016 2 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 953 на Министерския съвет от 07.12.2015 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените училища в Р България 15.05.2016 7 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 на МС от 17.03.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно за 2016 г. 08.05.2016 13 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти 08.05.2016 7 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 на МС от 08.04.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2016 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета 08.05.2016 2 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 76 на Министерския съвет от 04.02.2016 г. за изменение на Решение № 276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г., изменено и допълнено с Решение № 859 на Министерския съвет от 2015 г. и Решение № 1022 на Министерския съвет от 2015 г. 25.04.2016 20 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 1022 на Министерския съвет от 28.12.2015 г. за изменение и допълнение на Решение № 276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г., изменено с Решение № 859 на Министерския съвет от 2015 г. 25.04.2016 6 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 271 от 14.04.2016 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование 25.04.2016 23 Изтегли
Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ 2016 25.04.2016 15 Изтегли
Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ 2016 25.04.2016 9 Изтегли
Национална програма „Роден език и култура зад граница“ 2016 25.04.2016 3 Изтегли
Национална програма „Ученически олимпиади и състезания” 2016 25.04.2016 11 Изтегли
Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” 2016 25.04.2016 14 Изтегли
Национална програма „Без свободен час в училище” 2016 21.04.2016 14 Изтегли
Национална програма „Развитие на педагогическите специалисти“ 2016 21.04.2016 23 Изтегли
Национална програма „Достъпно и сигурно училище“ 2016 21.04.2016 6 Изтегли
Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование” 2016 21.04.2016 19 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 859 на Министерския съвет от 03.11.2015 г. за изменение на Решение № 276 на МС от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г. 14.04.2016 9 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 276 от 28.04.2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г. 12.04.2016 7 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 от 14.01.2016 г. за изменение на ПМС № 36 от 2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета 12.04.2016 5 Изтегли
НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища 07.04.2016 5 Изтегли
НАРЕДБА № 1 от 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) 01.04.2016 11 Изтегли
НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити 31.03.2016 6 Изтегли
НАРЕДБА № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета 30.03.2016 12 Изтегли
НАРЕДБА № 2 от 08.09.2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение 27.03.2016 12 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 от 16 ноември 2015 г. за изменение на Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища 18.11.2015 17 Изтегли
Бележник на класа на OneNote – ръководство за учители 13.11.2015 - Виж
Бележник на класа на OneNote – ръководство за ученици 13.11.2015 - Виж
РЕШЕНИЕ № 299 от 5 май 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование 09.11.2015 15 Изтегли
Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ 09.11.2015 5 Изтегли
Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ 05.11.2015 17 Изтегли
Национална програма „Роден език и култура зад граница“ 05.11.2015 4 Изтегли
Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование” 05.11.2015 8 Изтегли
Национална програма „Училището – територия на учениците” 05.11.2015 6 Изтегли
Национална програма “На училище без отсъствия” 02.11.2015 6 Изтегли
Национална програма “С грижа за всеки ученик” 02.11.2015 7 Изтегли
Национална програма “Развитие на педагогическите кадри” 02.11.2015 17 Изтегли
Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда“ 02.11.2015 2 Изтегли
Национална програма “ИКТ в училище” 02.11.2015 14 Изтегли
ЗАКОН за публичните финанси 14.10.2015 9 Изтегли
ЗАКОН за предучилищното и училищното образование 14.10.2015 211 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 на МС от 31.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт 08.10.2015 15 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 на МС от 20.02.2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета 08.10.2015 5 Изтегли
ЗАПОВЕД за изменение на ПРАВИЛАТА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващите звена за 2015 г. 07.10.2015 61 Изтегли
ПРАВИЛА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващите звена за 2015 г. 07.10.2015 18 Изтегли
ПИСМО-УКАЗАНИЕ за прилагане на системата за делегирани бюджети през 2015 г. 07.10.2015 23 Изтегли

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 на МС от 17.03.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно за 2016 г.

РЕШЕНИЕ № 76 на Министерския съвет от 04.02.2016 г. за изменение на Решение № 276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г., изменено и допълнено с Решение № 859 на Министерския съвет от 2015 г. и Решение № 1022 на Министерския съвет от 2015 г.

РЕШЕНИЕ № 1022 на Министерския съвет от 28.12.2015 г. за изменение и допълнение на Решение № 276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г., изменено с Решение № 859 на Министерския съвет от 2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 от 16 ноември 2015 г. за изменение на Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища