Библиoтеката на Teacher.bg

ФайлДата на добавянеИзтегляния
НАРЕДБА № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите 12.02.201771 Изтегли
НАРЕДБА № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата 12.02.201765 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 1000 на МС от 18.11.2016 г. за приемане на Списък със средищните училища в Република България 26.12.201630 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 999 на МС от 18.11.2016 г. за приемане на Списък със защитените училища в Република България 26.12.201613 Изтегли
НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование 26.12.201690 Изтегли
НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация 26.12.201644 Изтегли
НАРЕДБА за приобщаващото образование 26.12.201634 Изтегли
ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата 26.12.20169 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282 на МС от 04.11.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема 26.12.20163 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 на МС от 27.09.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема 26.12.20162 Изтегли
Изменение на ЗАКОНА за професионалното образование и обучение 26.12.201617 Изтегли
НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти 26.12.201622 Изтегли
НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование 26.12.201647 Изтегли
НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища 24.09.201617 Изтегли
НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците 24.09.2016272 Изтегли
НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование 18.09.2016151 Изтегли
НАРЕДБА № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование 09.09.201653 Изтегли
НАРЕДБА № 1 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура 27.08.201616 Изтегли
НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата 27.08.20166 Изтегли
НАРЕДБА № 3 от 12.08.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на държавния план-прием за училищата по изкуствата и училищата по културата 27.08.20167 Изтегли
НАРЕДБА № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език 27.08.201651 Изтегли
НАРЕДБА № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка 27.08.201650 Изтегли
НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование 27.08.2016113 Изтегли
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН (2014-2016 г.) за изпълнение на дейностите по Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020) 24.07.2016122 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177 от 18 юли 2016 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Министерството на образованието и науката, одобрена с ПМС № 103 от 2003 г. 24.07.201616 Изтегли
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за развитие на педагогическите кадри 2014 – 2020 г. 12.07.201668 Изтегли
НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование 06.07.2016129 Изтегли
НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование 03.07.201615 Изтегли
Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 19.06.2016 г. 03.07.201653 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 на МС от 31 март 2016 година за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г. 18.06.201612 Изтегли
НАРЕДБА № 1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (изм. и доп. от 27.11.2015 г.) 18.06.201637 Изтегли
Анекс от 09.11.2015 г. към Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 26.06.2014 г. 18.06.20165 Изтегли
Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 26.06.2014 г. 18.06.20163 Изтегли
ПРАВИЛА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващите звена за 2016 г. 29.05.201655 Изтегли
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати 15.05.20162 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 953 на Министерския съвет от 07.12.2015 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените училища в Р България 15.05.20167 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 на МС от 17.03.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно за 2016 г. 08.05.201613 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти 08.05.20167 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 на МС от 08.04.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2016 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета 08.05.20162 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 76 на Министерския съвет от 04.02.2016 г. за изменение на Решение № 276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г., изменено и допълнено с Решение № 859 на Министерския съвет от 2015 г. и Решение № 1022 на Министерския съвет от 2015 г. 25.04.201620 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 1022 на Министерския съвет от 28.12.2015 г. за изменение и допълнение на Решение № 276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г., изменено с Решение № 859 на Министерския съвет от 2015 г. 25.04.20166 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 271 от 14.04.2016 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование 25.04.201623 Изтегли
Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ 2016 25.04.201615 Изтегли
Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ 2016 25.04.20169 Изтегли
Национална програма „Роден език и култура зад граница“ 2016 25.04.20163 Изтегли
Национална програма „Ученически олимпиади и състезания” 2016 25.04.201611 Изтегли
Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” 2016 25.04.201614 Изтегли
Национална програма „Без свободен час в училище” 2016 21.04.201614 Изтегли
Национална програма „Развитие на педагогическите специалисти“ 2016 21.04.201623 Изтегли
Национална програма „Достъпно и сигурно училище“ 2016 21.04.20166 Изтегли
Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование” 2016 21.04.201619 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 859 на Министерския съвет от 03.11.2015 г. за изменение на Решение № 276 на МС от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г. 14.04.20169 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 276 от 28.04.2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г. 12.04.20167 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 от 14.01.2016 г. за изменение на ПМС № 36 от 2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета 12.04.20165 Изтегли
НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища 07.04.20165 Изтегли
НАРЕДБА № 1 от 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) 01.04.201611 Изтегли
НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити 31.03.20166 Изтегли
НАРЕДБА № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета 30.03.201612 Изтегли
НАРЕДБА № 2 от 08.09.2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение 27.03.201612 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 от 16 ноември 2015 г. за изменение на Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища 18.11.201517 Изтегли
Бележник на класа на OneNote – ръководство за учители 13.11.2015- Виж
Бележник на класа на OneNote – ръководство за ученици 13.11.2015- Виж
РЕШЕНИЕ № 299 от 5 май 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование 09.11.201515 Изтегли
Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ 09.11.20155 Изтегли
Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ 05.11.201518 Изтегли
Национална програма „Роден език и култура зад граница“ 05.11.20154 Изтегли
Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“ 05.11.20158 Изтегли
Национална програма „Училището – територия на учениците” 05.11.20156 Изтегли
Национална програма „На училище без отсъствия“ 02.11.20156 Изтегли
Национална програма „С грижа за всеки ученик“ 02.11.20157 Изтегли
Национална програма „Развитие на педагогическите кадри“ 02.11.201517 Изтегли
Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда“ 02.11.20152 Изтегли
Национална програма „ИКТ в училище“ 02.11.201514 Изтегли
ЗАКОН за публичните финанси 14.10.20159 Изтегли
ЗАКОН за предучилищното и училищното образование 14.10.2015211 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 на МС от 31.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт 08.10.201515 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 на МС от 20.02.2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета 08.10.20155 Изтегли
ЗАПОВЕД за изменение на ПРАВИЛАТА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващите звена за 2015 г. 07.10.201561 Изтегли
ПРАВИЛА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващите звена за 2015 г. 07.10.201518 Изтегли
ПИСМО-УКАЗАНИЕ за прилагане на системата за делегирани бюджети през 2015 г. 07.10.201523 Изтегли

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 на МС от 17.03.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно за 2016 г.

РЕШЕНИЕ № 76 на Министерския съвет от 04.02.2016 г. за изменение на Решение № 276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г., изменено и допълнено с Решение № 859 на Министерския съвет от 2015 г. и Решение № 1022 на Министерския съвет от 2015 г.

РЕШЕНИЕ № 1022 на Министерския съвет от 28.12.2015 г. за изменение и допълнение на Решение № 276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г., изменено с Решение № 859 на Министерския съвет от 2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 от 16 ноември 2015 г. за изменение на Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища