Библиoтеката на Teacher.bg

ФайлДата на добавянеИзтегляния
НАРЕДБА № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите 12.02.201774 Изтегли
НАРЕДБА № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата 12.02.201771 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 1000 на МС от 18.11.2016 г. за приемане на Списък със средищните училища в Република България 26.12.201634 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 999 на МС от 18.11.2016 г. за приемане на Списък със защитените училища в Република България 26.12.201615 Изтегли
НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование 26.12.201693 Изтегли
НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация 26.12.201648 Изтегли
НАРЕДБА за приобщаващото образование 26.12.201637 Изтегли
ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата 26.12.201611 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282 на МС от 04.11.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема 26.12.20164 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 на МС от 27.09.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема 26.12.20164 Изтегли
Изменение на ЗАКОНА за професионалното образование и обучение 26.12.201619 Изтегли
НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти 26.12.201629 Изтегли
НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование 26.12.201650 Изтегли
НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища 24.09.201620 Изтегли
НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците 24.09.2016277 Изтегли
НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование 18.09.2016153 Изтегли
НАРЕДБА № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование 09.09.201656 Изтегли
НАРЕДБА № 1 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура 27.08.201618 Изтегли
НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата 27.08.20168 Изтегли
НАРЕДБА № 3 от 12.08.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на държавния план-прием за училищата по изкуствата и училищата по културата 27.08.20169 Изтегли
НАРЕДБА № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език 27.08.201657 Изтегли
НАРЕДБА № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка 27.08.201653 Изтегли
НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование 27.08.2016115 Изтегли
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН (2014-2016 г.) за изпълнение на дейностите по Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020) 24.07.2016123 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177 от 18 юли 2016 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Министерството на образованието и науката, одобрена с ПМС № 103 от 2003 г. 24.07.201618 Изтегли
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за развитие на педагогическите кадри 2014 – 2020 г. 12.07.201671 Изтегли
НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование 06.07.2016131 Изтегли
НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование 03.07.201620 Изтегли
Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 19.06.2016 г. 03.07.201655 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 на МС от 31 март 2016 година за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г. 18.06.201614 Изтегли
НАРЕДБА № 1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (изм. и доп. от 27.11.2015 г.) 18.06.201639 Изтегли
Анекс от 09.11.2015 г. към Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 26.06.2014 г. 18.06.20167 Изтегли
Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 26.06.2014 г. 18.06.20165 Изтегли
ПРАВИЛА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващите звена за 2016 г. 29.05.201657 Изтегли
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати 15.05.20164 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 953 на Министерския съвет от 07.12.2015 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените училища в Р България 15.05.20169 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 на МС от 17.03.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно за 2016 г. 08.05.201615 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти 08.05.20169 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 на МС от 08.04.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2016 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета 08.05.20164 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 76 на Министерския съвет от 04.02.2016 г. за изменение на Решение № 276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г., изменено и допълнено с Решение № 859 на Министерския съвет от 2015 г. и Решение № 1022 на Министерския съвет от 2015 г. 25.04.201622 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 1022 на Министерския съвет от 28.12.2015 г. за изменение и допълнение на Решение № 276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г., изменено с Решение № 859 на Министерския съвет от 2015 г. 25.04.20168 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 271 от 14.04.2016 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование 25.04.201625 Изтегли
Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ 2016 25.04.201618 Изтегли
Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ 2016 25.04.201611 Изтегли
Национална програма „Роден език и култура зад граница“ 2016 25.04.20165 Изтегли
Национална програма „Ученически олимпиади и състезания” 2016 25.04.201613 Изтегли
Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” 2016 25.04.201616 Изтегли
Национална програма „Без свободен час в училище” 2016 21.04.201616 Изтегли
Национална програма „Развитие на педагогическите специалисти“ 2016 21.04.201625 Изтегли
Национална програма „Достъпно и сигурно училище“ 2016 21.04.20168 Изтегли
Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование” 2016 21.04.201621 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 859 на Министерския съвет от 03.11.2015 г. за изменение на Решение № 276 на МС от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г. 14.04.201611 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 276 от 28.04.2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г. 12.04.20169 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 от 14.01.2016 г. за изменение на ПМС № 36 от 2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета 12.04.20167 Изтегли
НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища 07.04.20167 Изтегли
НАРЕДБА № 1 от 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) 01.04.201613 Изтегли
НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити 31.03.20169 Изтегли
НАРЕДБА № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета 30.03.201614 Изтегли
НАРЕДБА № 2 от 08.09.2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение 27.03.201614 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 от 16 ноември 2015 г. за изменение на Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища 18.11.201519 Изтегли
Бележник на класа на OneNote – ръководство за ученици 13.11.2015- Виж
Бележник на класа на OneNote – ръководство за учители 13.11.2015- Виж
РЕШЕНИЕ № 299 от 5 май 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование 09.11.201517 Изтегли
Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ 09.11.20157 Изтегли
Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ 05.11.201521 Изтегли
Национална програма „Роден език и култура зад граница“ 05.11.20156 Изтегли
Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“ 05.11.201510 Изтегли
Национална програма „Училището – територия на учениците” 05.11.20158 Изтегли
Национална програма „На училище без отсъствия“ 02.11.20158 Изтегли
Национална програма „С грижа за всеки ученик“ 02.11.20159 Изтегли
Национална програма „Развитие на педагогическите кадри“ 02.11.201520 Изтегли
Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда“ 02.11.20154 Изтегли
Национална програма „ИКТ в училище“ 02.11.201516 Изтегли
ЗАКОН за публичните финанси 14.10.201511 Изтегли
ЗАКОН за предучилищното и училищното образование 14.10.2015213 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 на МС от 31.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт 08.10.201517 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 на МС от 20.02.2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета 08.10.20157 Изтегли
ЗАПОВЕД за изменение на ПРАВИЛАТА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващите звена за 2015 г. 07.10.201563 Изтегли
ПРАВИЛА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващите звена за 2015 г. 07.10.201520 Изтегли
ПИСМО-УКАЗАНИЕ за прилагане на системата за делегирани бюджети през 2015 г. 07.10.201525 Изтегли

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 на МС от 17.03.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно за 2016 г.

РЕШЕНИЕ № 76 на Министерския съвет от 04.02.2016 г. за изменение на Решение № 276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г., изменено и допълнено с Решение № 859 на Министерския съвет от 2015 г. и Решение № 1022 на Министерския съвет от 2015 г.

РЕШЕНИЕ № 1022 на Министерския съвет от 28.12.2015 г. за изменение и допълнение на Решение № 276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г., изменено с Решение № 859 на Министерския съвет от 2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 от 16 ноември 2015 г. за изменение на Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища