ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Правилникът за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата е издаден от министъра на образованието и науката и обнародван в ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г. С Правилника се уреждат условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. Обществен съвет се създава към всяка детска градина и всяко училище с изключение на духовните училища, вечерните училища, училищата към местата за лишаване от свобода, възпитателните училища интернати и социално-педагогическите интернати, както и на частните детски градини и частните училища, които не получават средства от държавния бюджет.

Дата на добавянеИзтегляния
26.12.201611 Изтегли