Изменение на ЗАКОНА за професионалното образование и обучение

Законът за професионалното образование и обучение е изменен и допълнен, ДВ бр. 59 от 29.07.2016 г. и промениет влизат в сила от 01.08.2016 г.
Този закон регулира обществените отношения, свързани със:
 1. осигуряване на правото на професионално образование и обучение на гражданите, съобразно личните им интереси и възможности;
 2. задоволяване на потребностите от квалифицирана работна сила, конкурентоспособна на пазара на труда;
 3. осигуряване на условия за функциониране и развитие на системата на професионалното образование и обучение, основаващи се на сътрудничество между нейните институции и органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление и социалните партньори;
 4. валидиране на професионални знания, умения и компетентности.
Той регламентира организацията, институциите, управлението и финансирането на системата на професионалното образование и обучение.
Дата на добавянеИзтегляния
26.12.201619 Изтегли