НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

С Наредба № 10 се определя държавният образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование.
Той представлява съвкупност от задължителни изисквания за организацията на:
1. учебното и неучебното време;
2. формите на обучение;
3. училищния, държавния и допълнителния план-прием;
4. изпитите за проверка на способностите за училищата с профил “Изобразително изкуство”, “Музика” и “Физическо възпитание и спорт” и за специалности от професиите от област на образование “Изкуства” от Списъка на професиите за професионално образование;
5. приемането и преместването на учениците;
6. обучение по майчин език и култура на пребиваващите в страната ученици в задължителна училищна възраст, чиито родители са граждани на други държави членки и упражняват трудова дейност на територията на Република България.
С тази наредба се уреждат и изискванията към иновативните елементи в организацията на дейностите в иновативните училища.

Дата на добавянеИзтегляния
18.09.2016151 Изтегли