Национални стратегии и програми за развитие на образованието и обучението

Файл Дата на добавяне Изтегляния
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН (2014-2016 г.) за изпълнение на дейностите по Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020) 24.07.2016 122 Изтегли
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за развитие на педагогическите кадри 2014 – 2020 г. 12.07.2016 68 Изтегли
ПРОГРАМА за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България (2009 – 2013 г.) 19.10.2010 298 Изтегли
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006 – 2015 г.) 19.10.2010 271 Изтегли
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за учене през целия живот за периода 2008 – 2013 година 19.10.2010 93 Изтегли
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за продължаващо професионално обучение за периода 2005-2010 година 19.10.2010 32 Изтегли
Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация 2010 – 2013 г. 19.10.2010 54 Изтегли
Актуализирана стратегия за децентрализация (2006 – 2015) 19.10.2010 29 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 454 на МС от 02072010 за актуализиране на стратегията за децентрализация и Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация 2010 – 2013 г. 19.10.2010 24 Изтегли
Проект на НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за младежта 2010-2020 19.10.2010 62 Изтегли
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за въвеждане на информационните и комуникационни технологии в българските училища 19.10.2010 101 Изтегли
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета 19.10.2010 95 Изтегли
СТРАТЕГИЯ за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 19.10.2010 106 Изтегли
ПРОГРАМА на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2010 година 19.10.2010 53 Изтегли

Национални стратегии и програми за развитие на образованието и обучението