НАРЕДБА № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета

Наредба № 4/2003 г. е изменена и допълнена през 2015 г. с Наредби за изменение и допълнение, обнародвани в ДВ, бр. 23 от 27.03.2015 г. и в бр. 62 от 14.08.2015 г.
С Наредбата се определят държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета, определя се предназначението, съдържанието, воденето и съхраняването на всеки документ, условията и редът за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация, както и условията и редът за създаване, утвърждаване, актуализиране и издаване на документи.

Дата на добавянеИзтегляния
30.03.201614 Изтегли