РЕШЕНИЕ № 1000 на МС от 18.11.2016 г. за приемане на Списък със средищните училища в Република България

РЕШЕНИЕ № 1000 на МС от 18.11.2016 г. за приемане на Списък със средищните училища в Република България за учебната 2016/2017 г. Решението се приема на основание чл. 53, ал. 5 и § 30 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование във връзка с Постановление № 84 на МС от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища.

Дата на добавянеИзтегляния
26.12.201634 Изтегли