Папки

Държавни образователни стандарти

Файл Дата на добавяне Изтегляния
НАРЕДБА № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите 12.02.2017 67 Изтегли
НАРЕДБА № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата 12.02.2017 64 Изтегли
НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация 26.12.2016 41 Изтегли
НАРЕДБА за приобщаващото образование 26.12.2016 31 Изтегли
НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти 26.12.2016 20 Изтегли
НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование 26.12.2016 36 Изтегли
НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците 24.09.2016 269 Изтегли
НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование 18.09.2016 150 Изтегли
НАРЕДБА № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование 09.09.2016 51 Изтегли
НАРЕДБА № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език 27.08.2016 45 Изтегли
НАРЕДБА № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка 27.08.2016 42 Изтегли
НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование 27.08.2016 111 Изтегли
НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование 06.07.2016 117 Изтегли