Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” 2016

Общият бюджет на Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” 2016 е в размер на 5 200 000 лв. Предоставят се средства по следните модули: Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“ – 2 000 000 лв., Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“ – 2 400 000 лв. и по Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” – 800 000 лв. Общата цел на Програмата е повишаване качеството на образователно-възпитателния процес. За нейното постигане ще допринесат конкретните цели: осигуряване на материална база в съответствие със съвременните изисквания на пазара на труда чрез финансово ангажиране както на бюджетни средства, така и съфинансиране от страна на работодателите; предоставяне на качествена професионална подготовка в реални работни условия за над 1000 ученици от системата на ПОО и улесняване на реализацията им на трудовия пазар; създаване на по-добри условия за експериментална работа по природни науки и за личностно развитие на учениците чрез занимания по интереси и творчески изяви.

Дата на добавянеИзтегляния
25.04.201616 Изтегли