Национална програма „Без свободен час в училище” 2016

Национална програма „Без свободен час в училище“ е с бюджет в размер на 2 000 000 лева. Тя цели повишаване ефективността на публичните разходи на училищата при използване на програмното финансиране за оптимална организация на образователно-възпитателния процес при отсъствие на учител/възпитател и подпомагане на училищните бюджети. Също така цели повишаване качеството на образователно-възпитателния процес чрез непрекъснатост на учебните занятия, чрез максимален обхват на учениците в учебни занятия, чрез намаляване броя на неизвинените отсъствия на учениците; чрез превенция на риска, сигурност на родителите за присъствието на децата им в училище, повишаване авторитета на училището сред родителската общност, опазване на материално-техническата база на училищата.

Дата на добавянеИзтегляния
21.04.201616 Изтегли