НАРЕДБА № 1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (изм. и доп. от 27.11.2015 г.)

Наредба № 1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета е изменена и допълнена от 27.11.2015 г. и влиза в сила от същата дата. С нея се уреждат редът и начинът за определяне на месечните работни заплати на педагогическия и непедагогическия персонал в звената от системата на народната просвета.

Дата на добавянеИзтегляния
18.06.201639 Изтегли