НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Наредба № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование е издадена от министъра на образованието и науката. Обнародвана е в ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г. С Наредбата се уреждат условията и редът за осъществяване правото на представително облекло на педагогическите специалисти, заместник-директорите без норма преподавателска работа и главния счетоводител от държавните и общинските детски градини, училища, от центровете за подкрепа за личностно развитие, от Националния дворец на децата и Държавния логопедичен център.

Дата на добавянеИзтегляния
26.12.201693 Изтегли