ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

Законът за предучилищното и училищното образование влиза в сила от 01.08.2016 г. Той урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно и училищно образование, както и с устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на системата на предучилищното и училищното образование. Той се прилага за училищното професионално образование и обучение. Този закон отменя Закона за народната просвета и Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

Дата на добавянеИзтегляния
14.10.2015213 Изтегли