ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

С Постановление № 79/13.04.2016 г. се регламентира предоставянето на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване съответно от всяко дете, записано в група в детска градина или в училище за осъществяване на задължителното предучилищно образование, от учениците от І до VІІ клас, от учениците с нарушено зрение от I до XII клас и от учениците със сензорни увреждания от I до XII клас. Осигуряват се за безвъзмездно ползване за обучението по български език на децата и учениците в Европейските училища. Постановлението влиза в сила от 19.04.2016 г. с изключение на чл. 1, ал. 3, който влиза в сила от 1 август 2016 г. Отменя се Постановление № 104 на Министерския съвет от 2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала.

Дата на добавянеИзтегляния
08.05.20169 Изтегли