Делегирани бюджети

ФайлДата на добавянеИзтегляния
Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 19.06.2016 г. 03.07.201653 Изтегли
НАРЕДБА № 1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (изм. и доп. от 27.11.2015 г.) 18.06.201637 Изтегли
Анекс от 09.11.2015 г. към Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 26.06.2014 г. 18.06.20165 Изтегли
Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 26.06.2014 г. 18.06.20163 Изтегли
ПРАВИЛА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващите звена за 2016 г. 29.05.201655 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 76 на Министерския съвет от 04.02.2016 г. за изменение на Решение № 276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г., изменено и допълнено с Решение № 859 на Министерския съвет от 2015 г. и Решение № 1022 на Министерския съвет от 2015 г. 25.04.201620 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 1022 на Министерския съвет от 28.12.2015 г. за изменение и допълнение на Решение № 276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г., изменено с Решение № 859 на Министерския съвет от 2015 г. 25.04.20166 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 859 на Министерския съвет от 03.11.2015 г. за изменение на Решение № 276 на МС от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г. 14.04.20169 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 276 от 28.04.2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г. 12.04.20167 Изтегли
ЗАКОН за публичните финанси 14.10.20159 Изтегли
ЗАПОВЕД за изменение на ПРАВИЛАТА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващите звена за 2015 г. 07.10.201561 Изтегли
ПРАВИЛА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващите звена за 2015 г. 07.10.201518 Изтегли
ПИСМО-УКАЗАНИЕ за прилагане на системата за делегирани бюджети през 2015 г. 07.10.201523 Изтегли
Единна бюджетна класификация (ЕБК) за 2012 г. 03.02.2012418 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, съгласно информационната система „Админ М“ 03.02.2012227 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, съгласно ЗДБРБ за 2012 г. 03.02.201293 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците за финансиране чрез общински бюджети за 2012 г., съгласно информационната система „Админ М“ 03.02.201276 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците и средствата за образование по общини,съгласно ЗДБРБ 2012 г. 03.02.201262 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците за учебната 2011/2012 година и средствата за подпомагане храненето им 03.02.201244 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за разпределението на средствата по училища и обслужващи звена и по компоненти на формулите 18.08.2011133 Изтегли
ФОРМУЛИ за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2011 г. между училищата и обслужващите звена и Правила за промени в разпределението на средствата за 2011 г. 17.08.201179 Изтегли
ПРАВИЛА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващите звена за 2011 г. 17.08.201183 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, съгласно информационната система „Админ М“ към 1 януари 2011 г. 05.02.2011286 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование по Закона за държавния бюджет за 2011 г. 05.02.201167 Изтегли
ПИСМО-УКАЗАНИЕ за прилагане на системата за делегирани бюджети през 2011 г. 02.02.2011332 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците, по които са разчетени средствата за образование, получени от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. 02.02.201164 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците в делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети, за 2011 г., съгласно информационната система на МОМН „Админ М“ 02.02.201179 Изтегли
Единна бюджетна класификация (ЕБК) за 2011 г. 24.01.2011870 Изтегли
Единна бюджетна класификация (ЕБК) за 2010 г. 24.01.201196 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 на МС от 20.12.2010 г. за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас 10.01.2011113 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците за учебната 2010/2011 година и размера на средствата по общини за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І – ІV клас в изпълнение на ПМС № 308 от 20.12.2010 г. 10.01.201135 Изтегли
СПРАВКА за корекцията на средствата по формула в резултат на промяната в броя на учениците за учебната 2010/2011 г. 10.01.201127 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 715 от 1 октомври 2010 година за разпределение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2011 г. 10.01.201153 Изтегли
Критерии и ред за оценяване на съответствието на въведените системи на делегирани бюджети и на допълнително изискване, на което да отговарят системите на делегираните бюджети 29.08.201049 Изтегли
ПРАВИЛА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена през 2010 г. 29.08.2010165 Изтегли
РАЗДЕЛЕНИЕ на финансираните чрез бюджетите на общините дейности на местни и делегирани от държавата дейности при организирането и предоставянето на публични услуги 29.08.201036 Изтегли
ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинските бюджети през 2010 г. 29.08.2010175 Изтегли
РЕШЕНИЕ на МС за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране през 2010 г. 29.08.201062 Изтегли
РАЗЯСНЕНИЯ И УКАЗАНИЯ относно прилагането на системата на делегираните бюджети през 2010 г. 29.08.2010108 Изтегли
ФОРМУЛИ за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2010 г. между училищата и обслужващите звена и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на компонентите на формулата за 2010 г. 29.08.201067 Изтегли

Делегирани бюджети

РЕШЕНИЕ № 76 на Министерския съвет от 04.02.2016 г. за изменение на Решение № 276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г., изменено и допълнено с Решение № 859 на Министерския съвет от 2015 г. и Решение № 1022 на Министерския съвет от 2015 г.

РЕШЕНИЕ № 1022 на Министерския съвет от 28.12.2015 г. за изменение и допълнение на Решение № 276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г., изменено с Решение № 859 на Министерския съвет от 2015 г.