Делегирани бюджети

Файл Дата на добавяне Изтегляния
Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 19.06.2016 г. 03.07.2016 53 Изтегли
НАРЕДБА № 1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (изм. и доп. от 27.11.2015 г.) 18.06.2016 37 Изтегли
Анекс от 09.11.2015 г. към Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 26.06.2014 г. 18.06.2016 5 Изтегли
Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 26.06.2014 г. 18.06.2016 3 Изтегли
ПРАВИЛА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващите звена за 2016 г. 29.05.2016 55 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 76 на Министерския съвет от 04.02.2016 г. за изменение на Решение № 276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г., изменено и допълнено с Решение № 859 на Министерския съвет от 2015 г. и Решение № 1022 на Министерския съвет от 2015 г. 25.04.2016 20 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 1022 на Министерския съвет от 28.12.2015 г. за изменение и допълнение на Решение № 276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г., изменено с Решение № 859 на Министерския съвет от 2015 г. 25.04.2016 6 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 859 на Министерския съвет от 03.11.2015 г. за изменение на Решение № 276 на МС от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г. 14.04.2016 9 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 276 от 28.04.2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г. 12.04.2016 7 Изтегли
ЗАКОН за публичните финанси 14.10.2015 9 Изтегли
ЗАПОВЕД за изменение на ПРАВИЛАТА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващите звена за 2015 г. 07.10.2015 61 Изтегли
ПРАВИЛА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващите звена за 2015 г. 07.10.2015 18 Изтегли
ПИСМО-УКАЗАНИЕ за прилагане на системата за делегирани бюджети през 2015 г. 07.10.2015 23 Изтегли
Единна бюджетна класификация (ЕБК) за 2012 г. 03.02.2012 418 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, съгласно информационната система “Админ М” 03.02.2012 227 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, съгласно ЗДБРБ за 2012 г. 03.02.2012 93 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците за финансиране чрез общински бюджети за 2012 г., съгласно информационната система “Админ М” 03.02.2012 76 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците и средствата за образование по общини,съгласно ЗДБРБ 2012 г. 03.02.2012 62 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците за учебната 2011/2012 година и средствата за подпомагане храненето им 03.02.2012 44 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за разпределението на средствата по училища и обслужващи звена и по компоненти на формулите 18.08.2011 133 Изтегли
ФОРМУЛИ за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2011 г. между училищата и обслужващите звена и Правила за промени в разпределението на средствата за 2011 г. 17.08.2011 79 Изтегли
ПРАВИЛА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващите звена за 2011 г. 17.08.2011 83 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, съгласно информационната система “Админ М” към 1 януари 2011 г. 05.02.2011 286 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование по Закона за държавния бюджет за 2011 г. 05.02.2011 67 Изтегли
ПИСМО-УКАЗАНИЕ за прилагане на системата за делегирани бюджети през 2011 г. 02.02.2011 332 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците, по които са разчетени средствата за образование, получени от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. 02.02.2011 64 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците в делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети, за 2011 г., съгласно информационната система на МОМН “Админ М” 02.02.2011 79 Изтегли
Единна бюджетна класификация (ЕБК) за 2011 г. 24.01.2011 870 Изтегли
Единна бюджетна класификация (ЕБК) за 2010 г. 24.01.2011 96 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 на МС от 20.12.2010 г. за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас 10.01.2011 113 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците за учебната 2010/2011 година и размера на средствата по общини за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І – ІV клас в изпълнение на ПМС № 308 от 20.12.2010 г. 10.01.2011 35 Изтегли
СПРАВКА за корекцията на средствата по формула в резултат на промяната в броя на учениците за учебната 2010/2011 г. 10.01.2011 27 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 715 от 1 октомври 2010 година за разпределение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2011 г. 10.01.2011 53 Изтегли
Критерии и ред за оценяване на съответствието на въведените системи на делегирани бюджети и на допълнително изискване, на което да отговарят системите на делегираните бюджети 29.08.2010 49 Изтегли
ПРАВИЛА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена през 2010 г. 29.08.2010 165 Изтегли
РАЗДЕЛЕНИЕ на финансираните чрез бюджетите на общините дейности на местни и делегирани от държавата дейности при организирането и предоставянето на публични услуги 29.08.2010 36 Изтегли
ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинските бюджети през 2010 г. 29.08.2010 175 Изтегли
РЕШЕНИЕ на МС за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране през 2010 г. 29.08.2010 62 Изтегли
РАЗЯСНЕНИЯ И УКАЗАНИЯ относно прилагането на системата на делегираните бюджети през 2010 г. 29.08.2010 108 Изтегли
ФОРМУЛИ за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2010 г. между училищата и обслужващите звена и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на компонентите на формулата за 2010 г. 29.08.2010 67 Изтегли

Делегирани бюджети

РЕШЕНИЕ № 76 на Министерския съвет от 04.02.2016 г. за изменение на Решение № 276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г., изменено и допълнено с Решение № 859 на Министерския съвет от 2015 г. и Решение № 1022 на Министерския съвет от 2015 г.

РЕШЕНИЕ № 1022 на Министерския съвет от 28.12.2015 г. за изменение и допълнение на Решение № 276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г., изменено с Решение № 859 на Министерския съвет от 2015 г.