Делегирани бюджети

ФайлДата на добавянеИзтегляния
Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 19.06.2016 г. 03.07.201655 Изтегли
НАРЕДБА № 1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (изм. и доп. от 27.11.2015 г.) 18.06.201639 Изтегли
Анекс от 09.11.2015 г. към Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 26.06.2014 г. 18.06.20167 Изтегли
Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 26.06.2014 г. 18.06.20165 Изтегли
ПРАВИЛА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващите звена за 2016 г. 29.05.201657 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 76 на Министерския съвет от 04.02.2016 г. за изменение на Решение № 276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г., изменено и допълнено с Решение № 859 на Министерския съвет от 2015 г. и Решение № 1022 на Министерския съвет от 2015 г. 25.04.201622 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 1022 на Министерския съвет от 28.12.2015 г. за изменение и допълнение на Решение № 276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г., изменено с Решение № 859 на Министерския съвет от 2015 г. 25.04.20168 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 859 на Министерския съвет от 03.11.2015 г. за изменение на Решение № 276 на МС от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г. 14.04.201611 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 276 от 28.04.2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г. 12.04.20169 Изтегли
ЗАКОН за публичните финанси 14.10.201511 Изтегли
ЗАПОВЕД за изменение на ПРАВИЛАТА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващите звена за 2015 г. 07.10.201563 Изтегли
ПРАВИЛА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващите звена за 2015 г. 07.10.201520 Изтегли
ПИСМО-УКАЗАНИЕ за прилагане на системата за делегирани бюджети през 2015 г. 07.10.201525 Изтегли
Единна бюджетна класификация (ЕБК) за 2012 г. 03.02.2012420 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, съгласно информационната система „Админ М“ 03.02.2012229 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, съгласно ЗДБРБ за 2012 г. 03.02.201295 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците за финансиране чрез общински бюджети за 2012 г., съгласно информационната система „Админ М“ 03.02.201278 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците и средствата за образование по общини,съгласно ЗДБРБ 2012 г. 03.02.201264 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците за учебната 2011/2012 година и средствата за подпомагане храненето им 03.02.201246 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за разпределението на средствата по училища и обслужващи звена и по компоненти на формулите 18.08.2011135 Изтегли
ФОРМУЛИ за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2011 г. между училищата и обслужващите звена и Правила за промени в разпределението на средствата за 2011 г. 17.08.201181 Изтегли
ПРАВИЛА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващите звена за 2011 г. 17.08.201185 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, съгласно информационната система „Админ М“ към 1 януари 2011 г. 05.02.2011288 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование по Закона за държавния бюджет за 2011 г. 05.02.201169 Изтегли
ПИСМО-УКАЗАНИЕ за прилагане на системата за делегирани бюджети през 2011 г. 02.02.2011334 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците, по които са разчетени средствата за образование, получени от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. 02.02.201166 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците в делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети, за 2011 г., съгласно информационната система на МОМН „Админ М“ 02.02.201181 Изтегли
Единна бюджетна класификация (ЕБК) за 2011 г. 24.01.2011872 Изтегли
Единна бюджетна класификация (ЕБК) за 2010 г. 24.01.201198 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 на МС от 20.12.2010 г. за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас 10.01.2011115 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците за учебната 2010/2011 година и размера на средствата по общини за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І – ІV клас в изпълнение на ПМС № 308 от 20.12.2010 г. 10.01.201137 Изтегли
СПРАВКА за корекцията на средствата по формула в резултат на промяната в броя на учениците за учебната 2010/2011 г. 10.01.201129 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 715 от 1 октомври 2010 година за разпределение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2011 г. 10.01.201155 Изтегли
Критерии и ред за оценяване на съответствието на въведените системи на делегирани бюджети и на допълнително изискване, на което да отговарят системите на делегираните бюджети 29.08.201051 Изтегли
ПРАВИЛА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена през 2010 г. 29.08.2010167 Изтегли
РАЗДЕЛЕНИЕ на финансираните чрез бюджетите на общините дейности на местни и делегирани от държавата дейности при организирането и предоставянето на публични услуги 29.08.201038 Изтегли
ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинските бюджети през 2010 г. 29.08.2010177 Изтегли
РЕШЕНИЕ на МС за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране през 2010 г. 29.08.201064 Изтегли
РАЗЯСНЕНИЯ И УКАЗАНИЯ относно прилагането на системата на делегираните бюджети през 2010 г. 29.08.2010110 Изтегли
ФОРМУЛИ за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2010 г. между училищата и обслужващите звена и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на компонентите на формулата за 2010 г. 29.08.201069 Изтегли

Делегирани бюджети

РЕШЕНИЕ № 76 на Министерския съвет от 04.02.2016 г. за изменение на Решение № 276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г., изменено и допълнено с Решение № 859 на Министерския съвет от 2015 г. и Решение № 1022 на Министерския съвет от 2015 г.

РЕШЕНИЕ № 1022 на Министерския съвет от 28.12.2015 г. за изменение и допълнение на Решение № 276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г., изменено с Решение № 859 на Министерския съвет от 2015 г.