Професионално образование

Файл Дата на добавяне Изтегляния
ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ (ДОИ) за придобиване на квалификации по професии
РАМКОВИ ПРОГРАМИ
Изменение на ЗАКОНА за професионалното образование и обучение 26.12.2016 17 Изтегли
НАРЕДБА № 1 от 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) 01.04.2016 11 Изтегли
НАРЕДБА № 2 от 08.09.2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение 27.03.2016 12 Изтегли
СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, допълнен и изменен със Заповед № РД 09-1728/01.12.2010 г. 04.01.2011 167 Изтегли
КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 14.12.2010 195 Изтегли
ЗАПОВЕД № РД 09-1160/13.09.2010 за определяне на дати за провеждане на ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2010/2011 година 14.12.2010 38 Изтегли
ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ за учебната 2010/2011 година в държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни, спортни и специални училища 14.12.2010 61 Изтегли
СПИСЪК НА РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ В БЪЛГАРИЯ към 31.12.2010 г. 14.12.2010 134 Изтегли
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за продължаващо професионално обучение за периода 2005-2010 година 14.12.2010 28 Изтегли
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ (УЦЖ) за периода 2008 – 2013 година 14.12.2010 74 Изтегли

Професионално образование