Папки

Учебници и учебни помагала

Файл Дата на добавяне Изтегляния
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИ ПОМАГАЛА в периода 2003-2010 година
Изменен СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ, които ще се ползват през учебната 2011/2012 г. 19.08.2011 736 Изтегли
ЗАПОВЕД за одобряване на учебни помагала, внесени в периода 05.11.2010 г. – 05.03.2011 г. 19.08.2011 121 Изтегли
ГРАФИК за осигуряване на учебниците и учебните помагала за безвъзмездно ползване от децата в подг. група и учениците от I-VII клас за учебната 2011/2012 г. 19.08.2011 71 Изтегли
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ за V и VI клас, които ще се ползват през учебната 2011/2012 г. 19.08.2011 123 Изтегли
ПИСМО относно осигуряването на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подг. група и от учениците от І-VІІ клас за учебната 2011/2012 г. 19.08.2011 46 Изтегли
Информация за разпределението на средствата за закупуване на учебници и учебни помагала за децата от подг. група и за учениците от І-VІІ клас от частни детски градини и училища 19.08.2011 14 Изтегли
Информация за разпределението на средствата за закупуване на учебници и учебни помагала за децата от подг. група и за учениците от І-VІІ клас от държавни детски градини и училища на МОMН 19.08.2011 13 Изтегли
Информация за разпределението на средствата за закупуване на учебници и учебни помагала за децата от подг. група и за учениците от І-VІІ клас от общински детски градини и училища 19.08.2011 21 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за ИЗДАТЕЛСТВАТА, които ще разпространяват учебници и учебни помагала за 1.-7. клас за учебната 2011/2012 година 19.08.2011 18 Изтегли
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ, които ще се ползват през учебната 2011/2012 г. 22.02.2011 417 Изтегли
СПИСЪК на учебните помагала за ученици мигранти, одобрени от министъра на образованието, младежта и науката със Заповед № РД 09-1096/25.08.2010 г. 17.01.2011 45 Изтегли
НАРЕДБА за учебниците и учебните помагала 08.09.2010 93 Изтегли
Списък на издателствата, които ще разпространяват учебниции учебни помагала за учениците от І – VІІ клас за учебната 2010/2011 година 03.09.2010 16 Изтегли
Списък на одобрените учебници, които ще се ползват през учебната 2010/2011 г. 03.09.2010 53 Изтегли
Заповед на министъра на образованието, младежта и науката за определяне график на дейностите, свързани с безвъзмездното осигуряване на учебници и учебни помагала за децата от подготвителна група/ клас и за учениците от І-VІІ клас за учебната 2010/2011 г. 02.09.2010 20 Изтегли
Писмо на министъра на образованието, младежта и науката относно организацията и осигуряването на учебници и учебни помагала за учебната 2010/2011 02.09.2010 21 Изтегли
Постановление № 104 на МС от 10.05.2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала 02.09.2010 51 Изтегли
Наредба № 5 от 15.05.2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала 02.09.2010 41 Изтегли