НАРЕДБА за приобщаващото образование

Наредбата за приобщаващото образование е приета с Постановление № 286 на Министерския съвет от 04.11.2016 г.
С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за приобщаващото образование.
Наредбата урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на приобщаващото образование на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование, както и дейността на институциите в тази система за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

Дата на добавянеИзтегляния
26.12.201637 Изтегли