ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 на МС от 20.02.2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета

С постановлението се определят условията и редът за предоставяне на средства от държавния бюджет за финансово подпомагане дейността на обслужващите звена по чл. 33а, ал. 1, т. 2 от Закона за народната просвета – извънучилищни педагогически учреждения. Постановлението не се прилага за извънучилищните педагогически учреждения, които се финансират по стандарти за делегираните от държавата дейности – ресурсни центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, астрономически обсерватории и ученически общежития.

Дата на добавянеИзтегляния
08.10.20157 Изтегли