НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

С Наредба № 12 от 01.09.2016 г. се определя държавният образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование. Държавният образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти от своя страна определя: 1. функциите на педагогическите специалисти и техните длъжности в институциите от системата на предучилищното и училищното образование, както и необходимата за заемането им професионална квалификация; 2. правомощията на директорите на държавни и общински институции в системата на предучилищното и училищното образование и правомощията на директора на частна детска градина и училище; 3. професионалните профили; 4. условията и реда за организиране и провеждане на практическата подготовка на стажант-учителите в институциите от системата на предучилищното и училищното образование; 5. условията и реда за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, професионално-квалификационните степени, условията и реда за придобиването им, както и системата от квалификационни кредити; 6. цели, функции и съдържание на професионалното портфолио; 7. условията и реда за кариерното развитие на педагогическите специалисти; 8. условията и реда за атестиране на педагогическите специалисти; 9. обстоятелствата, които се вписват в информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Приложение № 1, Приложения №№24, 25, 26 и 27 и Приложения №№ 28 и 29 са дадени в три отделни файла.

Дата на добавянеИзтегляния
26.12.201629 Изтегли