РЕШЕНИЕ № 271 от 14.04.2016 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование

С Решение № 271 на МС са утвърдени националните програми за развитие на средното образование за 2016 г. Те ще осигурят допълнително финансиране на политики и мерки за равен достъп до качествено образование. Общият им бюджет е в размер на 50 394 000 лв. Утвърдените национални програми са „Оптимизация на училищната мрежа“ (с бюджет 24,9 млн. лв.) , „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ (4,4 млн. лв.), „Роден език и култура зад граница“ (1,2 млн. лв.), „Ученически олимпиади и състезания“ (2,6 млн. лв.), „Осигуряване на съвременна образователна среда“ (5,2 млн. лв.), „Без свободен час в училище“ (2 млн. лв.), „Развитие на педагогическите специалисти“ (600 000 лв.), „Достъпно и сигурно училище“ (2 млн. лв.) и „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ (7,5 млн. лв.). За първа година в обхвата на използването на съвременните информационни и комуникационни технологии в образованието са включени и структурите на предучилищното образование. Ще бъдат внедрени съвременни методи за електронно обучение, като се набляга както на използването на високите технологии, така и на необходимостта от обучение на педагогическите специалисти. В Националната програма „Достъпно и сигурно училище“ с въвеждането на модул „Сигурност“ се подкрепят държавните училища с финансов ресурс 1 500 000 лв. за закупуване на технически средства, които в максимална степен да помогнат за подобряване цялостната организация на охрана в сградите с учебен процес, поради случаи на физическа агресия в училищата и повишените мерки за сигурност заради терористични заплахи. Чрез Национална програма „Оптимизиране на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития“, за 2016 г. детските градини получават 100% от средствата за обезщетения на персонала, докато за 2015 г. средствата за тях са били 50%.

Дата на добавянеИзтегляния
25.04.201625 Изтегли