ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати

Правилникът е изменен и допълнен от 19.04.2016 г. С него се уреждат устройството и организацията на дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати, както и условията и редът за настаняване, преместване и прекратяване на настаняването на малолетни и непълнолетни лица в тях. Издаден е от министъра на образованието и науката.

Дата на добавянеИзтегляния
15.05.20164 Изтегли