Общи нормативни документи в областта на образованието

ФайлДата на добавянеИзтегляния
РЕШЕНИЕ № 1000 на МС от 18.11.2016 г. за приемане на Списък със средищните училища в Република България 26.12.201630 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 999 на МС от 18.11.2016 г. за приемане на Списък със защитените училища в Република България 26.12.201613 Изтегли
НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование 26.12.201690 Изтегли
ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата 26.12.20169 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282 на МС от 04.11.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема 26.12.20163 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 на МС от 27.09.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема 26.12.20162 Изтегли
НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища 24.09.201617 Изтегли
НАРЕДБА № 1 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура 27.08.201616 Изтегли
НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата 27.08.20166 Изтегли
НАРЕДБА № 3 от 12.08.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на държавния план-прием за училищата по изкуствата и училищата по културата 27.08.20167 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177 от 18 юли 2016 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Министерството на образованието и науката, одобрена с ПМС № 103 от 2003 г. 24.07.201616 Изтегли
НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование 03.07.201615 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 на МС от 31 март 2016 година за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г. 18.06.201612 Изтегли
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати 15.05.20162 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 953 на Министерския съвет от 07.12.2015 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените училища в Р България 15.05.20167 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 на МС от 17.03.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно за 2016 г. 08.05.201613 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти 08.05.20167 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 на МС от 08.04.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2016 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета 08.05.20162 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 от 14.01.2016 г. за изменение на ПМС № 36 от 2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета 12.04.20165 Изтегли
НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища 07.04.20165 Изтегли
НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити 31.03.20166 Изтегли
НАРЕДБА № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета 30.03.201612 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 от 16 ноември 2015 г. за изменение на Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища 18.11.201517 Изтегли
ЗАКОН за предучилищното и училищното образование 14.10.2015211 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 на МС от 31.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт 08.10.201515 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 на МС от 20.02.2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета 08.10.20155 Изтегли
ЗАКОН за младежта 06.10.20154 Изтегли
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за закрила на детето 06.10.20155 Изтегли
ЗАКОН за закрила на детето 06.10.20157 Изтегли
ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план 01.10.201519 Изтегли
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието 01.10.201511 Изтегли
ЗАКОН за професионалното образование и обучение (към 15.09.2015 г.) 29.09.20154 Изтегли
ЗАКОН за народната просвета (към 15.09.2015 г.) 29.09.201521 Изтегли
Изменен ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за народната просвета 15.09.2011527 Изтегли
Допълнено ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 на МС от 06.04.2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България и определяне на критерии 15.09.201132 Изтегли
Изменено ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 на МС от 07.09.2010 г. за осиг. на целодневна организация на уч. ден за учениците от I и II клас в държ. и общ. училища 13.09.201151 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 на МС от 20.12.2010 г. за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас 10.01.201143 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284 от 3 декември 2010 година за изм.и доп. на ПМС № 84 от 2009 г. за приемане на СПИСЪК на СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища 23.12.201028 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 на МС от 7.09.2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I клас в държавните и общинските училища 23.12.201024 Изтегли
ЗАКОН за народната просвета 11.10.201071 Изтегли
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за народната просвета 11.10.201074 Изтегли
ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план 11.10.201047 Изтегли
ЗАКОН за професионалното образование и обучение 11.10.2010123 Изтегли
Закон за закрила на детето 11.10.201037 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 на МС от 06.04.2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища 11.10.201061 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 на МС от 02.09.2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране 11.10.201028 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 793 от 12.12.2008 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените училища в Р България 11.10.201016 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 на МС от 3.10.1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование 11.10.201030 Изтегли
НАРЕДБА № 1 от 4.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната 27.09.2010110 Изтегли
НАРЕДБА № 2 от 18.05.2009 г. за усвояването на книжовния български език 27.09.201032 Изтегли
НАРЕДБА № 1 от 23.01.2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания 27.09.2010101 Изтегли
НАРЕДБА за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти на национално и регионално ниво 27.09.201026 Изтегли
НАРЕДБА № 3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета 27.09.201081 Изтегли
НАРЕДБА № 2 от 24.08.2007 г. за приемане на ученици в спортните училища 24.09.201016 Изтегли
НАРЕДБА № 2 от 14.04.2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави 24.09.201016 Изтегли
НАРЕДБА за държавното образователно изискване за едногодишната издръжка на деца и ученици в държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена 24.09.201056 Изтегли
НАРЕДБА № 14 от 7.10.2003 г. за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност 24.09.201020 Изтегли
НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби 24.09.201061 Изтегли
Наредба № H-5 от 8.09.2008 г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата 14.09.201015 Изтегли
НАРЕДБА № 2 от 18.04.2003 г. за приемане на ученици в средните училища по изкуствата 11.09.20106 Изтегли
НАРЕДБА № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета 11.09.2010144 Изтегли
НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване 11.09.2010167 Изтегли
НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити 11.09.201017 Изтегли
НАРЕДБА № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование 08.09.201037 Изтегли
НАРЕДБА № 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища 08.09.201017 Изтегли
НАРЕДБА № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена 08.09.201050 Изтегли
НАРЕДБА № 4 от 18.09.2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка 08.09.201072 Изтегли
НАРЕДБА № 2 от 18.05.2000 г. за учебното съдържание 08.09.201041 Изтегли
НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование с професионална квалификация „учител“ 08.09.201020 Изтегли
НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ 08.09.201056 Изтегли
НАРЕДБА № 2 от 24.04.1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм 08.09.201038 Изтегли
ПРАВИЛНИК за дейността на ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности 08.09.201014 Изтегли
ПРАВИЛНИК за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 08.09.20106 Изтегли
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на домовете за деца 08.09.201019 Изтегли
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати 08.09.201018 Изтегли
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието 08.09.201015 Изтегли
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на образованието, младежта и науката 08.09.20109 Изтегли

Общи нормативни документи в областта на образованието

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 на МС от 17.03.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно за 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 от 16 ноември 2015 г. за изменение на Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284 от 3 декември 2010 година за изм.и доп. на ПМС № 84 от 2009 г. за приемане на СПИСЪК на СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 на МС от 06.04.2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища