Папки

Общи нормативни документи в областта на образованието

Файл Дата на добавяне Изтегляния
РЕШЕНИЕ № 1000 на МС от 18.11.2016 г. за приемане на Списък със средищните училища в Република България 26.12.2016 30 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 999 на МС от 18.11.2016 г. за приемане на Списък със защитените училища в Република България 26.12.2016 13 Изтегли
НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование 26.12.2016 88 Изтегли
ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата 26.12.2016 9 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282 на МС от 04.11.2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема 26.12.2016 3 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 на МС от 27.09.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема 26.12.2016 1 Изтегли
НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища 24.09.2016 16 Изтегли
НАРЕДБА № 1 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура 27.08.2016 16 Изтегли
НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата 27.08.2016 5 Изтегли
НАРЕДБА № 3 от 12.08.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на държавния план-прием за училищата по изкуствата и училищата по културата 27.08.2016 7 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177 от 18 юли 2016 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Министерството на образованието и науката, одобрена с ПМС № 103 от 2003 г. 24.07.2016 16 Изтегли
НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование 03.07.2016 14 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 на МС от 31 март 2016 година за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г. 18.06.2016 11 Изтегли
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати 15.05.2016 2 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 953 на Министерския съвет от 07.12.2015 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените училища в Р България 15.05.2016 5 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 на МС от 17.03.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно за 2016 г. 08.05.2016 12 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти 08.05.2016 6 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 на МС от 08.04.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2016 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета 08.05.2016 2 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 от 14.01.2016 г. за изменение на ПМС № 36 от 2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета 12.04.2016 4 Изтегли
НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища 07.04.2016 4 Изтегли
НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити 31.03.2016 5 Изтегли
НАРЕДБА № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета 30.03.2016 11 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 от 16 ноември 2015 г. за изменение на Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища 18.11.2015 17 Изтегли
ЗАКОН за предучилищното и училищното образование 14.10.2015 209 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 на МС от 31.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт 08.10.2015 15 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 на МС от 20.02.2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета 08.10.2015 5 Изтегли
ЗАКОН за младежта 06.10.2015 3 Изтегли
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за закрила на детето 06.10.2015 4 Изтегли
ЗАКОН за закрила на детето 06.10.2015 6 Изтегли
ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план 01.10.2015 18 Изтегли
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието 01.10.2015 11 Изтегли
ЗАКОН за професионалното образование и обучение (към 15.09.2015 г.) 29.09.2015 4 Изтегли
ЗАКОН за народната просвета (към 15.09.2015 г.) 29.09.2015 21 Изтегли
Изменен ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за народната просвета 15.09.2011 526 Изтегли
Допълнено ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 на МС от 06.04.2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България и определяне на критерии 15.09.2011 32 Изтегли
Изменено ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 на МС от 07.09.2010 г. за осиг. на целодневна организация на уч. ден за учениците от I и II клас в държ. и общ. училища 13.09.2011 51 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 на МС от 20.12.2010 г. за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас 10.01.2011 43 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284 от 3 декември 2010 година за изм.и доп. на ПМС № 84 от 2009 г. за приемане на СПИСЪК на СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища 23.12.2010 28 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 на МС от 7.09.2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I клас в държавните и общинските училища 23.12.2010 24 Изтегли
ЗАКОН за народната просвета 11.10.2010 71 Изтегли
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за народната просвета 11.10.2010 74 Изтегли
ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план 11.10.2010 47 Изтегли
ЗАКОН за професионалното образование и обучение 11.10.2010 123 Изтегли
Закон за закрила на детето 11.10.2010 37 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 на МС от 06.04.2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища 11.10.2010 61 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 на МС от 02.09.2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране 11.10.2010 28 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 793 от 12.12.2008 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените училища в Р България 11.10.2010 16 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 на МС от 3.10.1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование 11.10.2010 30 Изтегли
НАРЕДБА № 1 от 4.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната 27.09.2010 110 Изтегли
НАРЕДБА № 2 от 18.05.2009 г. за усвояването на книжовния български език 27.09.2010 32 Изтегли
НАРЕДБА № 1 от 23.01.2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания 27.09.2010 101 Изтегли
НАРЕДБА за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти на национално и регионално ниво 27.09.2010 26 Изтегли
НАРЕДБА № 3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета 27.09.2010 81 Изтегли
НАРЕДБА № 2 от 24.08.2007 г. за приемане на ученици в спортните училища 24.09.2010 16 Изтегли
НАРЕДБА № 2 от 14.04.2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави 24.09.2010 16 Изтегли
НАРЕДБА за държавното образователно изискване за едногодишната издръжка на деца и ученици в държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена 24.09.2010 56 Изтегли
НАРЕДБА № 14 от 7.10.2003 г. за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност 24.09.2010 20 Изтегли
НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби 24.09.2010 61 Изтегли
Наредба № H-5 от 8.09.2008 г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата 14.09.2010 15 Изтегли
НАРЕДБА № 2 от 18.04.2003 г. за приемане на ученици в средните училища по изкуствата 11.09.2010 6 Изтегли
НАРЕДБА № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета 11.09.2010 144 Изтегли
НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване 11.09.2010 167 Изтегли
НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити 11.09.2010 17 Изтегли
НАРЕДБА № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование 08.09.2010 37 Изтегли
НАРЕДБА № 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища 08.09.2010 17 Изтегли
НАРЕДБА № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена 08.09.2010 50 Изтегли
НАРЕДБА № 4 от 18.09.2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка 08.09.2010 72 Изтегли
НАРЕДБА № 2 от 18.05.2000 г. за учебното съдържание 08.09.2010 41 Изтегли
НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование с професионална квалификация “учител” 08.09.2010 19 Изтегли
НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация “учител” 08.09.2010 56 Изтегли
НАРЕДБА № 2 от 24.04.1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм 08.09.2010 38 Изтегли
ПРАВИЛНИК за дейността на ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности 08.09.2010 14 Изтегли
ПРАВИЛНИК за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 08.09.2010 6 Изтегли
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на домовете за деца 08.09.2010 19 Изтегли
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати 08.09.2010 17 Изтегли
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието 08.09.2010 15 Изтегли
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на образованието, младежта и науката 08.09.2010 9 Изтегли