РЕШЕНИЕ № 276 от 28.04.2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г.

С Решение № 276/2015 се определят делегираните от държавата дейности, финансирани със средства от държавния бюджет при организирането и предоставянето на публични услуги. Приемат се стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за функция „Образование”, както и за функции „Общи държавни служби”, „Отбрана и сигурност”, „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, „Почивно дело, култура, религиозни дейности” и „Икономически дейности и услуги”, финансирани чрез бюджетите на общините. Приeма се разпределението на общините по групи при прилагане на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности за общообразователните училища.
Средно с 2% се увеличават през 2016 г. стандартите за специализирани институции за предоставяне на социални услуги. Приетите стандарти за делегираните от държавата дейности са с натурални и стойностни показатели през 2016 година. Те са съобразени с размерите па бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините според основните допускания за бюджетната прогноза за периода 2016-2018 г. и с прогнозните размери на минималната работна заплата. Стандартите за делегираните от държавата дейности са завишени в съответствие с ръста в минималната работна заплата.
Въведен е допълващ стандарт за закрити площи и за регионалните библиотеки, който се въведе за музеите и галериите през 2015 година. Субсидираните бройки за читалищата са увеличени с 50 във връзка с новорегистрирани читалища и разкриване на нови дейности в съществуващите.

Дата на добавянеИзтегляния
12.04.20169 Изтегли