Училище 365 – Съвременно решение за организация, управление и повишаване на качеството на образователния процес

Обучение за работа с Офис 365 и Майкрософт Тиймс

 

 

 

За директори и учители

За ученици и родители

Обучения с кредити

Предлагаме обучения за работа с „Училище 365“, за които се присъждат квалификационни кредити в съответствие с разпоредбите на раздел III от Закона за предучилищно и училищно образование и НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

При група от 20 и повече участници, обученията се провеждат на място, във Вашето училище (8 часа присъствено обучение и 8 часа онлайн обучение).

За повече информация, се свържете с нас по телефон или имейл.

Фейсбук група „Офис 365 за българското образование“

Приканваме всички учители, които използват платформата „Училище 365“,
да се присъединят към фейсбук групата.

Електронно учебно съдържание

Хиляди разработени електронни учебни материали по различни предмети и класове

За администратори/директори:

 • Удобен и интуитивен интерфейс и ясна визуализация на модулите.
 • Интеграция с Админ Про – директно импортиране на данните в дневника.
 • Бързо и лесно въвеждане на нови данни.
 • Бързо и лесно редактиране и изтриване на вече въведени данни.
 • Бързо и лесно преглеждане, въвеждане, редактиране и изтриване на данни за учители, ученици, родители, класове, предмети, неучебни дни, събития и др.
 • Бързо и лесно въвеждане на програма.
 • Сортиране и филтриране за визуализация на програмата на определен клас, ден или учител.
 • Удобно търсене и филтриране на всички данни.


За учители:

 • Влизане със собствен, защитен акаунт.
 • Удобен и интуитивен интерфейс.
 • Бързо и лесно въвеждане, редактиране и изтриване на закъснения, отсъствия, оценки и забележки за всеки ученик за съответен ден и час.
 • Изчистен интерфейс – учителят вижда само предметите, по които преподава и класовете, които обучава.
 • Ясна визуализация на текущите оценки за учениците, на които преподава.
 • Бързо и лесно въвеждане, редактиране и изтриване на срочни и годишни оценки.


За ученици:

 • Информираност по всяко време.
 • Влизане със собствен, защитен акаунт.
 • Удобен и интуитивен интерфейс.
 • Подробна информация за програмата по дни и часове.
 • Информация за закъснения, отсъствия, оценки и забележки по дни и часове.
 • Информация за събития, мероприятия и др.


За родители:

 • Достъп от всяко устройство, свързано с интернет.
 • Информираност по всяко време.
 • Удобен и интуитивен интерфейс.
 • Ясна визуализация на текущите, срочните и годишните оценки на ученика.
 • Информация за закъснения, отсъствия, забележки и др.
 • Известяване за статус, проблеми и събития.


Справки:

  • Актуални справки по въведените данни по всяко време за всеки ученик.
  • Проследяемост на текущи, срочни и годишни оценки, отсъствия, забележки за всеки ученик.
  • Бързо и лесно генериране на различни справки към РУО и НЕИСПУО:

1. Справка за отсъствия за НЕИСПУО
2. Справка за учителска активност
3. Справка за ритмичност на оценяването
4. Справка за родителска ангажираност
5. Справка за среден успех по предмети
6. Справка за среден успех на класа (с разбивка по оценки и по предмети)