ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 на МС от 08.04.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2016 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета

С ПМС № 75 от 08.04.2016 г. се одобряват допълнителни трансфери за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения за 2016 г. в размер 4 219 763 лв. Те са разпределени по бюджетите на общините и се предоставят от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности. Конкретните размери за общините са дадени в Приложение към чл. 1, ал. 1.

Дата на добавянеИзтегляния
08.05.20164 Изтегли