Учебната 2010/2011 година

ФайлДата на добавянеИзтегляния
Единна бюджетна класификация (ЕБК) за 2011 г. 01.03.2011272 Изтегли
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ, които ще се ползват през учебната 2011/2012 г. 22.02.2011356 Изтегли
ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците за учебната 2010/2011 година и размера на средствата по общини за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І – ІV клас в изпълнение на ПМС № 308 от 20.12.2010 г. 10.01.201199 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 на МС от 20.12.2010 г. за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас 10.01.2011179 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 715 от 1 октомври 2010 година за разпределение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2011 г. 10.01.2011151 Изтегли
СПРАВКА за корекцията на средствата по формула в резултат на промяната в броя на учениците за учебната 2010/2011 г. 10.01.2011114 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284 от 3 декември 2010 година за изм. и доп. на ПМС № 84 от 2009 г. за приемане на СПИСЪК на СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища 23.12.201064 Изтегли
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 на МС от 7.09.2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I клас в държавните и общинските училища 23.12.201046 Изтегли
Заповед № РД 09-1159/13.09.2010 за определяне на графика на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2011/2012 година 11.12.201045 Изтегли
НАРЕДБА № 1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета 14.09.2010612 Изтегли
Списък на одобрените учебници, които ще се ползват през учебната 2010/2011 г., утвърдени със заповед на министъра на образованието, младежта и науката 14.09.201040 Изтегли
Организация и осигуряване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителна група/ клас и от учениците от І-VІІ клас в държавните, общинските и частните детски градини и училища за учебната 2010/2011 14.09.201021 Изтегли
Заповед на министъра на образованието и науката за определяне график на дейностите, свързани с безвъзмездното осигуряване на учебници и учебни помагала за децата от подготвителна група/ клас и за учениците от І-VІІ клас 14.09.201031 Изтегли
Информация за издателствата, които ще разпространяват учебници и учебни помагала за 1.-7. клас за учебната 2010/2011 година 14.09.201021 Изтегли

Учебната 2010/2011 година

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284 от 3 декември 2010 година за изм. и доп. на ПМС № 84 от 2009 г. за приемане на СПИСЪК на СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища