ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 от 14.01.2016 г. за изменение на ПМС № 36 от 2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета

С Постановление № 4 от 14.01.2016 г. се изменя ПМС № 36/2015 за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета.
С ПМС № 36/2015 г. са определени условията и редът за предоставяне на средства от държавния бюджет за финансово подпомагане дейността на обслужващите звена по чл. 33а, ал. 1, т. 2 от Закона за народната просвета – извънучилищни педагогически учреждения (без извънучилищните педагогически учреждения, финансирани по стандарти за делегираните от държавата дейности).
Изменението се състои в увеличение на размера на средствата за финансовото подпомагане на извънучилищните педагогически учреждения и на междуучилищните центрове за трудово-политехническо обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
12.04.20167 Изтегли