НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за развитие на педагогическите кадри 2014 – 2020 г.

Чрез Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри се поставя цел до 2020 г. България да има изградена единна и ефективна система за образование, обучение, продължаваща квалификация и условия за професионално развитие на педагогическите кадри. Чрез държавно регулиране на учителската професия да се
постигне по-голяма ефективност и се утвърдят отговорността и авторитетът на учителя в обществото.
Оперативните цели са четири: разработване и утвърждаване на единна и непротиворечива система за подготовка и продължаваща квалификация на педагогическите кадри; създаване на единна нормативна уредба за държавно регулиране на първоначалната подготовка, продължаващата квалификация и професионалното развитие на педагогическите кадри; разработване на общи и специфицирани стандарти за педагогическите кадри и система за контрол на качеството, диференцираното заплащане и професионалното развитие и разработване на система от специални мерки за привличане, задържане и развитие на педагогически кадри на възраст до 35 години и на специалисти с високо равнище на професионална подготовка и квалификация в системата на средното образование.
Отделните планове по години за изпълнение на Стратегията предвиждат редица дейности за постигане на целите.

Дата на добавянеИзтегляния
12.07.201670 Изтегли