НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити e издадена от министъра на образованието и науката, последно обнародвана в ДВ, бр. 71 от 15.09.2015 г. за учебната 2015 – 2016 г.
С нея се определят условията и редът за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити. Държавните зрелостни изпити се полагат от учениците, успешно завършили XII клас за придобиване на средно образование. Те се организират и провеждат на национално, регионално и училищно равнище.

Дата на добавянеИзтегляния
31.03.20168 Изтегли