621010 Техник-растениевъд

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 621010 “Техник-растениевъд” от област на образование “Селско, горско и рибно стопанство” и професионално направление 621 “Селско стопанство” съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
03.01.2011 3 Изтегли