621010 Техник-растениевъд

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 621010 „Техник-растениевъд“ от област на образование „Селско, горско и рибно стопанство“ и професионално направление 621 „Селско стопанство“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
03.01.20113 Изтегли