621050 Животновъд

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 621050 “Животновъд” от област на образование “Селско, горско и рибно стопанство” и професионално направление 621 “Селско стопанство” съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
03.01.2011 1 Изтегли