621030 Растениевъд

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиването на квалификация по професия 621030 „Растениевъд“ от област на образование „Селско, горско и рибно стопанство“ и професионално направление 621 „Селско стопанство“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
03.01.20118 Изтегли