624020 Техник по промишлен риболов и аквакултури

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ)
за придобиването на квалификация по професията 624020 “Техник по промишлен риболов и аквакултури” от област на образование “Селско, горско и рибно стопанство” и професионално направление 624 “Рибно стопанство” съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
03.01.2011 3 Изтегли