542090 Работник в производство на облекло

С тази наредба се определя държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 542090 „Работник в
производство на облекло“ от област на образование „Производство и преработка“ и професионално направление 542 „Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия“ съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
30.12.20109 Изтегли