525120 Работник по транспортна техника

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 525120 „Работник по транспортна техника“ от област на образование „Техника“ и професионално направление 525 „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
28.12.20104 Изтегли