811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професия 811090 “Работник в заведенията за хранене и развлечения” от област на образование “Услуги за личността” и професионално направление 811 “Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг” съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
03.01.2011 5 Изтегли