623060 Работник в горското стопанство

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 623060 „Работник в горското стопанство“ от област на образование „Селско, горско и рибно стопанство“ и професионално направление 623 „Горско стопанство“ съгласно Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
03.01.20115 Изтегли