542050 Оператор в производството на облекло

С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 542050 “Оператор в
производството на облекло” от област на образование “Производство и преработка” и професионално направление 542 “Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия” съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Дата на добавяне Изтегляния
30.12.2010 7 Изтегли