623020 Техник-механизатор

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ)
за придобиването на квалификация по професията 623020 „Техник-механизатор“ от област на образование „Селско, горско и рибно стопанство“ и професионално направление „Горско стопанство“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и
обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
03.01.20114 Изтегли