840080 Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 840080 “Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт” от област на образование “Транспорт” и професионално направление “Транспортни услуги” съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за
професионалното образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
03.01.2011 5 Изтегли