542100 Работник в обувно и кожено-галантерийно производство

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професия 542100 “Работник в обувно и кожено-галантерийно производство” от област на образование “Производство и преработка” и професионално направление 542 “Производство на текстил, облекло и кожени изделия” съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
30.12.2010 2 Изтегли