840070 Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 840070 “Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт” от област на образование “Транспорт” и професионално направление “Транспортни услуги” съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
03.01.2011 42 Изтегли