623040 Лесовъд

С тази наредба се определя държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 623040 „Лесовъд“ от област на образование „Селско, горско и рибно стопанство“ и професионално направление 623 „Горско стопанство“ съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Дата на добавянеИзтегляния
03.01.20116 Изтегли