851010 Еколог

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 851010 “Еколог” от област на образование “Опазване на околната среда” и професионално направление 851 “Технологии за опазване на околната среда” съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
03.01.2011 10 Изтегли