624010 Рибовъд

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиването на квалификация по професия 624010 “Рибовъд” от област на образование “Селско, горско и рибно стопанство” и професионално направление 624 “Рибно стопанство” съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и
обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
03.01.2011 1 Изтегли