622030 Работник в озеленяването

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ)
за придобиването на квалификация по професията 622030 „Работник в озеленяването” от област на образование „Селско, горско и рибно стопанство” и професионално направление 622 „Градинарство (паркове и градини)” съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
03.01.2011 29 Изтегли