543010 Техник-технолог в дървообработването

С тази наредба се определя държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 543010 “Техник-технолог в дървообработването” от област на образование “Производство и преработка” и професионално направление 543 “Производство на изделия от дървесина” съгласно
списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
30.12.2010 9 Изтегли