542040 Моделиер-технолог на облекло

С тази наредба се определя държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 542040 “Моделиер – технолог на облекло” от област на образование “Производство и преработка” и професионално направление 542 “Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия” съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Дата на добавяне Изтегляния
30.12.2010 10 Изтегли