622010 Техник-озеленител

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 622010 „Техник-озеленител“ от област на образование „Селско, горско и рибно стопанство“ и професионално направление 622 „Озеленяване и цветарство“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
03.01.201112 Изтегли